ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน   |   สมัครสมาชิก

ยามาฮ่าเอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ต แจกโชคตั๋วชมโมโตจีพีครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมที่พัก รวมมูลค่ากว่า 4 ล้

20 กันยายน 2561

นางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในงานจับรางวัลมอบโชคให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตผู้โชคดีซึ่งจะได้รับบัตรชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก MotoGP ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 300 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง พร้อมที่พักสุดเอ็กซ์คลูซีฟใน ยามาฮ่า จีพีแคมป์ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ผ่านแคมเปญ Yamaha MotoGP Promotion ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ Yamaha YZF-R15, Yamaha YZF-R3, Yamaha MT-03 และ Yamaha M-SLAZ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561

ประกาศผลผู้โชคดีภายใต้แคมเปญYamaha MotoGP Promotion ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ Yamaha YZF-R15, Yamaha YZF-R3, Yamaha MT-03 และ Yamaha M-SLAZ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 

โดยรายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

จ.กรุงเทพฯ
คุณ Dusit Khanijou
คุณ Prasert Chomtamai
คุณ ชนิกา พิลาบุตร์
คุณ ดำเนิน พานพบ
คุณ ปริณ เพ็ชรพลอย
คุณ มนตรี ธรรมพงษ์บวร
คุณ วีระยุทธ โค้วเจริญทรัพย์ 
คุณ อธิเมศร์ เรืองดิษยาวงศ์
คุณ ศิรินทร์รัตน์ วงษ์วัด
คุณ วิบูลย์ ชมเชย 

จ.สระแก้ว
คุณ Kancharia Sodamuk
คุณ รัสจนา มิ่งวิหาร

จ.ชลบุรี
คุณ Techasit Wangkahart

จ.ขอนแก่น
คุณ กรกนกวรรณ โยทองยศ
คุณ กิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา
คุณ ณัฐวุฒิ คนซื่อ
คุณ จตุรงค์ เสนาฤทธิ์
คุณ จารุณี นามวิชัย
คุณ ทวี ศรีโสภณ
คุณ ทองหลาง อินทร์หล้า
คุณ จุฬารัตน์ ล้นทม
คุณ เปรียวใจ ลัดวิสัย
คุณ เนตรตะยา พันสีทา
คุณ เอกพันธ์ ทัดมี
คุณ หรรษธร ผางโคกสูง
คุณ สุวัฒน์ มาตสีมา
คุณ สุริยา ฝ่ายสงค์
คุณ สุปราณี เดชไธสง
คุณ สหรัฐ ธรรมปัทม์
คุณ พลังพล ไชยแสง
คุณ สนธยา ขาลวงศ์
คุณ วิสัย มาลาวงษ์
คุณ บุญส่ง วงเส
คุณ พชร ศรีพลแสน
คุณ พิชิต ศรีวงษ์รักษ์
คุณ ยุพา ราชบุตร
คุณ วินัย เม็งไธสง
คุณ ศุภจิตร เส็งภูเวียง
คุณ ศุภสิทธิ์ มูลบุญ 

จ.หนองบัวลำภู
คุณ กรรณิการ เพ็งสวัสดิ์
คุณ ถวิล เภาพัด
คุณ ทองใส เขียวอาสา
คุณ นครินทร์ ศรีสำราญ
คุณ ปราโมท โฮซิน
คุณ รำไพ ไชยเขียน
คุณ ศรีนวล พรมจารย์
คุณ ส้วย เนตรวงค์อินทร์
คุณ สมหมาย ศรีหาชัย
คุณ สมิตา มีที
คุณ สีทอง สาริยา
คุณ อรรณพ ด้วงคำจันทร์

จ.นครพนม
คุณ กรรธิมา ใจดี
คุณ ไกษร วังทะพันธ์
คุณ คุณากร นาโอพิมพ์
คุณ ณัฐพงษ์ วงษา
คุณ ทวี ราชมณี
คุณ เทพพิทักษ์ ชาวชายโขง
คุณ ประภาส สิทธิจักร์ 
คุณ พร้อมมา แพงด้วง 
คุณ พล กวนฮางฮอง
คุณ พสุ วงค์ชมภู
คุณ พิสมัย มาลาศรี
คุณ พุทธา แก้วภักดี 
คุณ รัชพล อุ่นตา
คุณ ลำ น่านโพธิ์ศรี
คุณ วนิดา โคตรจังหรีด
คุณ วรวุฒิ เชื้อดวงผูย
คุณ วันชัย พยอม
คุณ วิรัตร กาญจนะ 
คุณ สมจิตต์ ธงษาราษฏร์
คุณ สรวิลัย ชาภูวงค์ 
คุณ สาธิต พรมจันทร์
คุณ สาน อังคะฮาด
คุณ อนิดา พุทธวาลย์ง
คุณ สิริธร อินทะศรี

จ.นครราชสีมา
คุณ กรึกกรอง ชอบจิตต์
คุณ คณิตสนันท์ วัชรวรรณเรศ
คุณ จิระ รัตนสูงเนิน
คุณ ณัฐพล สุทธิมา
คุณ ทองแดง เสาโกมุท
คุณ ธงชัย ผาดไธสง
คุณ ธนวรรธน์ โภชน์เกาะ
คุณ ธนาณัติ ธาตุงาม
คุณ ประกอบ หม่อนกระโทก
คุณ ศิริกัญยา รุนใหม่
คุณ รัชฎา ถวิลนอก
คุณ พงษกรณ์ ขมโคกกรวด
คุณ พิเชษฐ์ หินกลาง
คุณ ไพศาล ก้านโคกสูง
คุณ เมธี โนนแสน
คุณ วัฒนศักดิ์ มังคลัง
คุณ วิชัย ดวงกระโทก
คุณ ศรชัย ปัจฉิมพลี
คุณ สมหญิง วรรธนะภูติ
คุณ สมานมิตร นึกกระโทก
คุณ สายรุ้ง ยุธทหาร
คุณ สิทธิชัย แก่นนาค
คุณ สิริพร ป้อมทะเล
คุณ สุพรรษา แร้นพิมาย
คุณ อนันต์ เกตุกระสัง

จ.อุบลราชธานี
คุณ กฤติธี แก้วจันดี
คุณ กัญญาวีร์ ป้องเศร้า
คุณ เด่นชัย สาลี
คุณ ธวัชชัย ประเสริฐ
คุณ ธวัชชัย ฤาษี
คุณ ละเอียด รุ่งโรจน์
คุณ ประยูร อินทร์เทพา
คุณ พรชัย พงษ์สีดา
คุณ พิศมัย พรานไพร
คุณ มนต์นภา ไชยปัญญา
คุณ ศรประชา ผิวดำ
คุณ ศิริศักดิ์ ไชยศรี
คุณ ศุภกิจ สุระภา
คุณ สนั่น จิตรักษ์
คุณ สาวิตรี โภชนัง
คุณ อนันตชัย สืบหล้า
คุณ อนุชา ทาดาวงษา
คุณ อโนทัย ภู่ยิ้ม
คุณ อยุธยา สุโพธิ์

จ.เลย
คุณ กฤษฎา ฮดฤาชา 

จ.ร้อยเอ็ด
คุณ กาญจนา นาแพงหมื่น
คุณ โกสินทร์ โคตรสินทร์
คุณ ขัติเดช โทพล
คุณ เข็มชาติ นาแพงรัตน์
คุณ จำรอง พินิจงาม
คุณ ชิตศรุต มะชะรา
คุณ ณัฐพงศ์ อาจศรี
คุณ ทองมี สาคร
คุณ ธนภัทร วิชพล
คุณ ธวัชชัย รังศรีศักดิ์
คุณ ทองม้วน ศรีจวน
คุณ บุญโฮม ภักดีกำจร
คุณ อ้อย เวียงนนท์
คุณ นราวิชญ์ ก้าวกสิกรรม
คุณ นันทชัย ตั้งพงษ์ 
คุณ บุษยา วรรณธานี
คุณ ไพทูล เวียงอินทร์
คุณ ยุพิน เวียงสมุทร
คุณ ศิวนาถ โลหา 
คุณ สมบูรณ์ ผ่อนจตุรัส
คุณ สุภี คำริกาบุตร
คุณ โสภา แสงมณี
คุณ อรวรรณ รุ่งวิสัย
คุณ นิ่มนวล โมทอง
คุณ บุญมี โทนหงส์ษา
คุณ บุญเริง ศรีระบุตร
คุณ ประหยัด ดวงสิงห์
คุณ ผดุงศักดิ์ ผันผาย
คุณ พลรัตน์ อินทรสีเชียงใหม่
คุณ ภัณทิษกร สังฆมณี 
คุณ ภัทรพล พันพลู 
คุณ ภีรภัทร สุ่มมาตร
คุณ ยุรชัย จอมคำสิงห์
คุณ รัตนาภรณ์ ผลาพรม
คุณ ฤดี ภูหินกอง
คุณ วัฒนชัย โสสุด
คุณ วันชัย พินิจพล
คุณ ศักดิ์ณรงค์ บุญสงค์
คุณ สพรรณ สว่างศรี่
คุณ สุตรารัตต์ หนองพร้าว
คุณ แสงจันทร์ ปราบมนตรี
คุณ แสวง หงลอยลม
คุณ อนุพล กลมเปลือย
คุณ อนุสรา นิสกุล
คุณ อภิภู ปัจมาตย์
คุณ อรรถพล อาจศรี 
คุณ อ้อย ศิริโส
คุณ อานนท์ อุ่นกระสัง

จ.กาฬสินธุ์
คุณ กาญจนา ภูศิลา 
คุณ จิตติเดช ภูนาวัน
คุณ ณัฐกร เนนไกร
คุณ บุญเพ็ง ยุบลมาตย์
คุณ เย็น สุสาระโพธิ์
คุณ วาสนา โมลาขาว
คุณ สังวาล ขัติยะวงษ์ 
คุณ สุจิตตา ภูยางดี
คุณ สุรศักดิ์ บุษมงคล
คุณ สุรัตน์ แสงบุตร
คุณ สุวิมล กมลหัด

จ.ลำปาง
คุณ กิตติพงค์ จิระเมธาธร
คุณ จัตุรพิตร สุพรรณ์
คุณ เจษฏา ยุรี
คุณ ชุติพนธ์ ทิพย์มณี
คุณ ณิชนันทน์ ชมภูชัย
คุณ ธนาวุธ ไชยเมือง
คุณ นครินทร์ อินทเสน
คุณ สุชัญญา นามบ้าน
คุณ ประสิทธิ์ นุจกิจ
คุณ พรมศักดิ์ ทะนันชัย
คุณ สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี
คุณ สุทธิลักษณ์ หล้าคำเปียง
คุณ สุวรรณ หมื่นคุณ

จ.จันทบุรี
คุณ เกรียงไกร ไกรแก้ว
คุณ คมสัน พูสุวรรณ์
คุณ คริษฐา โพธิ์อบ 
คุณ ณฐาภพ เจียรวงศ์สกุล
คุณ นงลักษณ์ ศรีเกษร
คุณ ศรีสุวรรณ แสงแก้ว
คุณ สัมพันธ์ มากศรี
คุณ สิทธิชัย ผสมสุข
คุณ อนุชา ศศะนาวิน

จ.บุรีรัมย์
คุณ ไกรสร คำกอง
คุณ วันชัย ปะกิเสนัง
คุณ สันติ ศัตรูพินาศ 

จ.ยโสธร
คุณ จรรยา สีกา
 
จ.ชัยภูมิ
คุณ จรอน คงโนนกอก
คุณ โฉมตรู เทพสาร 
คุณ ธราพงษ์ ฤทธิลัน 
คุณ ปัญญา พงษ์สระพัง
คุณ แปง วงษ์สระ
คุณ พวงพันธ์ พลอัน
คุณ มนูญศักดิ์ สิงหันต์
คุณ สกุล จันทร์ณรงค์ 
คุณ สวัสดิ์ ดีทับไทย 
คุณ สุนทร พาพลงาม

จ.นราธิวาส
คุณ จามีละ มะดาโอะ

จ.ยโสธร
คุณ จำนงค์ สิมะลี
คุณ เจริญพร วงษ์ลคร
คุณ เฉลิมเกียรติ ทุมณี
คุณ ชัยยา ปัญญาชัย
คุณ ทิพวรรณ ศิลป์ลา
คุณ นฤมล วัฒนาบุรภัทร
คุณ ละม่อน สมนึก
คุณ บัวผัน ทวีกอง
คุณ ปรีชา ช้อยชด
คุณ พิกุล แดงอาจ
คุณ รักษ์สุดา หาริคุณ 
คุณ เรียบ ชาญสร
คุณ ละเอียด เชิดชู 
คุณ วิระนุช แสงตา
คุณ สนอง ผิวทอง
คุณ สมชาย เศรษฐ์สรไกร
คุณ สำราญ ทองคำ
คุณ สุดใจ พรรณภักดี
คุณ อภิชาติ สามาอาพัฒน์

จ.ราชบุรี
คุณ จุฑามาศ โชคกิจรุ่งเรือง
คุณ ปรัชญา ติดงาม

จ.มุกดาหาร
คุณ เจนจิรา ภีระฎาภรณ์
คุณ ธนา จันทะเนย์ 
คุณ อะไทย ศรีบุญ
คุณ บัวเรียน ผากา
คุณ ประกาย ดีดวงพันธ์ 
คุณ ปริญญา สุพร
คุณ ผอง ศรีโยหะ
คุณ พันธ์ ชาเสน
คุณ วรกมล อาจวิชัย 
คุณ เวช ทองออน
คุณ สรารัตน์ ดีดวงพันธ์ 
คุณ สุดธี คานบุตตะ 
คุณ หนูลักษ์ ตาลสมรส 

จ.แพร่
คุณ เจริญ สิงห์เทพ
คุณ ทศพล ชุมศรี

จ.กาญจนบุรี
คุณ ฉัตรมงคล นักจะเข้

จ.อุดรธานี
คุณ ชานนท์ เจริญรมย์ 
คุณ พรพิรุณ ยั่งยืน

จ.กำแพงเพชร
คุณ ฐาปกรณ์ แก้วรส
คุณ สมหวัง แก้วหลักดี
คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ศาลารักษ์

จ.ลำพูน
คุณ ณรงค์ เป็งกาศ

จ.มหาสารคาม
คุณ ณิชาพัฒน์ ศรีพนามน้อย 
คุณ ธนูศร ไชยสุข 
คุณ ธีระสักดิ์ สังฆะเวช
คุณ อัญญาพัฒ คำสีแก้ว
คุณ นลินี สร้อยวิเชียร
คุณ สุปิยา ชัยพิสิทธิ์สกุล
คุณ พรรณี จำนงค์พันธ์
คุณ พูนทรัพย์ จันสม
คุณ ยุวธิดา ภูแซมศรี
คุณ วัชรพรษ์ ไชยดำรงค์
คุณ สงวนศักดิ์ นิมาลา 
คุณ สมถวิล แก้วหลวง 
คุณ สมพรษ์ สรรพอาสา
คุณ สมร ศรีบัญเรือง 
คุณ หงษ์ แสงนาค
คุณ อดิศักดิ์ โสนะโชติ
คุณ เอื้อมพร ป้องซาย

จ.เชียงราย
คุณ ดิศฐนันท์ พรมแจ้ 

จ.นครปฐม
คุณ ธีระพงศ์ อยู่เป็นสุข
คุณ แพรวพรรณ เหล่าลาภะ
คุณ ศิริศักดิ์ อาสานอก

จ.ตาก 
คุณ ธีระศักดิ์ ปันสา

จ.ระยอง
คุณ นนทนันท์ ชนะมี


จ.นครศรีธรรมราช
คุณ ปัณณธร ขันใส

จ.ศรีสะเกษ
คุณ บัวเสียน จิบจันทร์
คุณ พรชนก ทองลือ
คุณ เสกสรรค์ ดวงใจ 

จ.สุรินทร์
คุณ บุญญฤทธิ์ ประสพธรรม 
คุณ ศรายุทธ ไชยชมภู

จ.พัทลุง
คุณ พิทยาธร วุ่นซิ้ว
คุณ สุรศักดิ์ เขียดสงค์

จ.ปทุมธานี
คุณ มนตรี สีโตมาตร์ 

จ.สกลนคร
คุณ วรรณิสา ภูงามนิล

จ.ตราด
คุณ สมชาย อินทปราณี

จ.อำนาจเจริญ
คุณ สมพงษ์ สีน้ำเงิน 
คุณ สุขสันต์ สายบุตร 

จ.เชียงใหม่
คุณ สุภชัย ไชยเทพ

จ.ฉะเชิงเทรา
คุณ สุรชัย สุวรรณะ

จ.ลพบุรี
คุณ อัจฉรา แซ่ตั้ง 

จ.หนองคาย
คุณ อุดม เทพอินทร์แดง

Bookmark and Share

ตระกร้าอะไหล่
รวมเป็นเงิน : 0
ยืนยันการสั่งซื้อ
0 List